logo world trade center ba 400

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

WTC Business Academy: WTC Business Academy.

Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door WTC Business Academy beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

Extern Examen: een examen voor een opleiding anders dan een WTC Business Academy-examen zoals bedoeld in artikel 7 lid 7.

Incompany-/Maatwerkopleiding: een opleiding die WTC Business Academy verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant: (i) elke particulier die bij WTC Business Academy een openlijnopleiding afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die bij WTC Business Academy een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.

Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door WTC Business Academy beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

WTC Business Academy-examen: een examen dat door WTC Business Academy wordt afgenomen als onderdeel is van de opleiding zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.

WTC Business Academy Onderwijs- en examenregeling: de op het moment van inschrijving voor een opleiding van kracht zijnde Onderwijs- en examenregeling van WTC Business Academy.

Onderwijsmateriaal: het opleidings-, les- en/of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, examenmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.  

Openlijnopleiding: een opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.

Opleiding, training of workshop: een door WTC Business Academy verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel aangeduid met de naam Incompany of Open. Onder een Incompany opleiding wordt verstaan een opleiding die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt verzorgd. Onder een open opleiding wordt verstaan een opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Overeenkomst op afstand: een studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen WTC Business Academy en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door WTC Business Academy, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.

Website: de website van WTC Business Academy: www.wtcbusinessacademy.com.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van WTC Business Academy en op alle door WTC Business Academy gesloten studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. WTC Business Academy wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen WTC Business Academy en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal WTC Business Academy een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen WTC Business Academy en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod

 1. WTC Business Academy brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst; b. wanneer de opleiding start; c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen; e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; f. de wijze van betaling; g. de duur van de studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van WTC Business Academy. Op verzoek van de klant zal WTC Business Academy een digitale kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres van WTC Business Academy, inclusief het bezoekadres van de vestiging; b. het recht van de klant de studieovereenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1; c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Studieovereenkomst

 1. De klant gaat een studieovereenkomst met WTC Business Academy aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het door WTC Business Academy verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
 2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer WTC Business Academy de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop WTC Business Academy schriftelijk de inschrijving voor een opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. WTC Business Academy is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is WTC Business Academy gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van WTC Business Academy. WTC Business Academy kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van WTC Business Academy onvoldoende is, biedt WTC Business Academy startgarantie aan op de aangegeven locatie. De uitvoering kan in overleg met de cursist geschieden op basis van individuele les met docent op de door de cursist aangegeven locatie. Bij individuele les wordt de lestijd gehalveerd, waarbij de kwaliteit van de opleiding volledig geborgd blijft. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien WTC Business Academy en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan wordt het traject doorgeschoven naar de volgende periode. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een openlijnopleiding heeft de klant het recht de betreffende openlijnopleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door WTC Business Academy van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) openlijnopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat WTC Business Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de openlijnopleiding: 10% van de prijs met een minimum van EUR 50,00 ; b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de openlijnopleiding: 25% van de prijs; c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de openlijnopleiding: 50% van de prijs; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de openlijnopleiding: de totale prijs.
 4. In geval de klant een openlijnopleiding annuleert nadat deze door WTC Business Academy is verplaatst op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 6, geldt dat WTC Business Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste openlijnopleiding: 50% van de prijs; b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste openlijnopleiding: de totale prijs.
 5. In geval de klant een openlijnopleiding annuleert nadat deze door WTC Business Academy is gewijzigd op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 7, geldt dat WTC Business Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde openlijnopleiding: 50% van de prijs van de openlijnopleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de prijs voor de gewijzigde openlijnopleiding meer bedraagt dan de prijs voor de oorspronkelijke openlijnopleiding, in welk geval 50% van de prijs van de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht; b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde openlijnopleiding: de totale prijs van de openlijnopleiding waarvoor de klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale prijs voor de gewijzigde openlijnopleiding meer bedraagt dan de totale prijs voor de oorspronkelijke openlijnopleiding, in welk geval de totale prijs voor de gewijzigde opleiding in rekening wordt gebracht.
 6. Annulering door de klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat WTC Business Academy met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan WTC Business Academy. Als moment van ontvangst door WTC Business Academy van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door WTC Business Academy. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 7.
 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 geldt dat WTC Business Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen: a. bij annulering na totstandkoming van de studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 5 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen opleiding overeenkomst op afstand

 1. Indien de klant een particulier is, heeft de klant gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 7 werkdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan WTC Business Academy terug te zenden. WTC Business Academy is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant. WTC Business Academy zal op haar beurt alle reeds van de klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  Tussentijdse beëindiging studieovereenkomst
 3. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan WTC Business Academy betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de klant aan WTC Business Academy betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de opleiding. In dat geval is de klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan WTC Business Academy verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals begeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 5. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van WTC Business Academy en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat WTC Business Academy een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
  Verplaatsen opleiding.
 6. WTC Business Academy kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij WTC Business Academy. WTC Business Academy zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,00 (EUR 50,00 als de prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,00) exclusief btw bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van WTC Business Academy tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de opleiding, waaronder ook de locatiekosten en de arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste opleiding. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de klant in overeenstemming met artikel 8 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
  Wijzigen Opleiding
 7. WTC Business Academy kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een openlijnopleiding wijzigen naar een andere openlijnopleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een openlijnopleiding ligt uitsluitend bij WTC Business Academy. WTC Business Academy zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,00 (EUR 50,00 als de prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,00), exclusief btw, bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van WTC Business Academy tot het wijzigen van de openlijnopleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de opleiding, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 8. WTC Business Academy behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.
 9. WTC Business Academy behoudt zich het recht voor de in de studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 7 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een WTC Business Academy-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 7 lid 7.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een WTC Business Academy-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden.
 3. Het WTC Business Academy-examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een WTC Business Academy-examen tussentijds wijzigt, behoudt WTC Business Academy zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
 4. Op het WTC Business Academy-examen is de WTC Business Academy Onderwijs- en examenregeling van toepassing.
 5. WTC Business Academy verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de WTC Business Academy Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de klant aan WTC Business Academy zijn voldaan. WTC Business Academy verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de WTC Business Academy Onderwijs- en examenregeling.
 6. Indien (al dan niet in aanvulling op het WTC Business Academy-examen) een exameninstituut anders dan WTC Business Academy een Extern Examen voor een opleiding zal afnemen, is de klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. WTC Business Academy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.

Artikel 8 – Betaling

 1. Indien de klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de klant aan WTC Business Academy. De klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan WTC Business Academy. De klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door WTC Business Academy, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de klant de kosten van een openlijnopleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. WTC Business Academy streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de opleiding aan de klant te verzenden. WTC Business Academy hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan WTC Business Academy te hebben voldaan.
 5. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt WTC Business Academy de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,00. WTC Business Academy maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal WTC Business Academy de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Indien de klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de opleiding mede is aangegaan en/of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan WTC Business Academy op grond van de studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever.

Artikel 9 – Wet bescherming persoonsgegevens
WTC Business Academy maakt de opdrachtgever en de personen die een Opleiding zullen volgen er in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op attent dat de door hen verstrekte gegevens worden opgenomen en verwerkt in de geautomatiseerde (klanten)administratie van WTC Business Academy. Deze administratie staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, dan kan dat schriftelijk aan WTC Business Academy kenbaar worden gemaakt. WTC Business Academy verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent van WTC Business Academy, te tonen.

Artikel 10 – Prijs

 1. De kosten van iedere openlijnopleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die openlijnopleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de website. De locatiekosten en de arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de studieovereenkomst, kunnen door WTC Business Academy worden doorberekend aan de klant.
 3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de studieovereenkomst, heeft de klant het recht de studieovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door WTC Business Academy genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 5. WTC Business Academy zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het onderwijsmateriaal, de arrangementskosten en reprorechten.
 6. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door WTC Business Academy. Een niet-wettelijk erkende opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit WTC Business Academy. Op verzoek van een klant kan een niet-wettelijk erkende opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal WTC Business Academy. de niet-wettelijk erkende opleiding verzorgen en is WTC Business Academy gerechtigd de kosten van de opleiding te vermeerderen met een bedrag lager dan het toepasselijke btw-tarief.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid WTC Business Academy

 1. In het geval de Klant of deelnemers aan een opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van WTC Business Academy, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van WTC Business Academy gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan WTC Business Academy door de verzekeraar van WTC Business Academy onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van WTC Business Academy geldt het voorgaande niet.
 2. De aansprakelijkheid van WTC Business Academy voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
 3. WTC Business Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 4. WTC Business Academy is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De aansprakelijkheid van WTC Business Academy strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor WTC Business Academy verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van WTC Business Academy of die door WTC Business Academy zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).
 6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. WTC Business Academy levert het onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de opleiding aan de klant.
 2. Verkeerd of beschadigd onderwijsmateriaal wordt door WTC Business Academy direct kosteloos vervangen.
 3. Alle door WTC Business Academy gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de studieovereenkomst aan WTC Business Academy bekend waren. WTC Business Academy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 4. WTC Business Academy is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 5. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 13 – Uitval docent/examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal WTC Business Academy – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal WTC Business Academy de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende WTC Business Academy-examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. WTC Business Academy zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14 – Uitval cursist
Bij ziekte en/of verhindering van een cursist, zal de desbetreffende les(sen) voor de desbetreffende cursist komen te vervallen. WTC Business Academy is niet verplicht om alternatieve data in te plannen waarop de desbetreffende opleiding alsnog zal worden gegeven. (In overleg met WTC Business Academy kan overlegd worden of het mogelijk is om alternatieve data in te plannen, zodat de betreffende opleiding alsnog gegeven zal worden. Echter is WTC Business Academy niet verplicht om nieuwe data in te plannen).

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid
WTC Business Academy, haar personeel en/of voor WTC Business Academy werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 – Persoonsgegevens
WTC Business Academy verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van WTC Business Academy. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door WTC Business Academy.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door WTC Business Academy verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij WTC Business Academy. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van WTC Business Academy.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan WTC Business Academy verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 18 – Businesspartners
WTC Business Academy is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door WTC Business Academy geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen de klant en WTC Business Academy en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door WTC Business Academy worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 20 – Duur van de opleiding
Een opleiding van 6 maanden dient binnen 1 jaar volledig afgerond te zijn. Een opleiding van 1 jaar dient binnen 2 jaar volledig afgerond te zijn. Een opleiding van 2 jaar dient binnen 3 jaar volledig afgerond te zijn. Dit is van belang zodat de cursist de verbanden tussen de verschillende onderwerpen blijft zien en de cursist de behandelde stof op juiste wijze toe kan passen in het verbeterplan. De start van de opleiding vindt plaats na het versturen van het lesmateriaal.

Artikel 21 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de klant en WTC Business Academy over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door WTC Business Academy te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de klant als door WTC Business Academy aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij WTC Business Academy heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is WTC Business Academy aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer WTC Business Academy een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet WTC Business Academy eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. WTC Business Academy dient daarbij aan te kondigen dat WTC Business Academy zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en door WTC Business Academy geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.